LOTODA MQTT ESP

Bạn dễ dàng kết nối đến LOTODA platform bằng Board ESP8266 kit, để tạo một dự án bật/tắc công tắc từ xa! Hãy download code tại đây và sử dụng Arduno IDE để nạp code!

Để biết thêm chi tiết xem thêm video tại website: www.lotoda.vn và shop.lotoda.vn

Sơ đồ đấu nối như sau:

Kết nối từ NodeMCU ESP8266 như sau:

  • Pin GND (connecting to DC+ Relay)
  • Pin 3V3 (connecting to DC- Relay)
  • Pin D1 (GPIO 05) (output to control IN Relay)

Sơ đồ chân của NodeMCU ESP8266 như sau:

Board nodemcu kit

Bạn xem chi tiết tại LOTODA Github như sau: https://github.com/lotoda/Lotoda-Mqtt-Esp

  • Chi tiết code để nạp vào Node MCU ESP8266.
  • Sơ đồ đấu nối.

IoT LOTODA platform “Your IoT Connected Devices” www.lotoda.vn